Lớp 10A

Buổi sáng
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7
Chào cờ - Chào Cờ Toán - T. Tùng Tin - T. N Cường Toán - T. Tùng Văn - Phú Hương Sinh - T. Cường
Lí - Th. Tiến TD - Th. Tuấn Tin - T. N Cường Toán - T. Tùng GDCD - C.Loan Sử - C. B Hạnh
TC Toán - T. Tùng TD - Th. Tuấn GDCD - C.Loan Lí - Th. Tiến TD - Th. Tuấn Hóa - C.Hải
Sử - C. B Hạnh Hóa - C.Hải Văn - Phú Hương TD - Th. Tuấn CNghệ - T. Cường
Địa - T. Định CNghệ - T. Cường Văn - Phú Hương TC T.Anh - C.Lê Sinh hoạt - GVCN
Buổi chiều
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7