Thời khóa biểu số 02 cấp THCS thực hiện từ ngày 14/9/2020