Thời khóa biểu số 02 cấp THCS năm học 2019 - 2020 thực hiện từ ngày 25/11/2019