Thời khóa biểu học sinh số 06 cấp THCS thực hiện từ ngày 04/5/2020