Thời khóa biểu học sinh số 04 cấp THCS thực hiện từ ngày 03/02/2020