Thời khóa biểu học sinh số 03 cấp THCS thực hiện từ ngày 13/01/2020