Thời khóa biểu số 9 cấp THPT thực hiện từ ngày 18/3/2019