Thời khóa biểu số 7 cấp THPT thực hiện từ ngày 18/02/2019