Thời khóa biểu số 6 cấp THPT thực hiện từ ngày 21/01/2019