Thời khóa biểu số 2 cấp THPT thực hiện từ ngày 27/8/2018