Thời khóa biểu số 01 cấp THPT thực hiện từ ngày 07/9/2020