Thời khóa biểu số 4 cấp THPT thực hiện từ ngày 29/10/2018