Thời khóa biểu học sinh số 3 (HK II) cấp THPT thực hiện từ ngày 03/02/2020