Thời khóa biểu số 15 cấp THCS thực hiện từ ngày 14/01/2019 (HK II)