Thời khóa biểu học sinh số 05 cấp THCS thực hiện từ ngày 10/02/2020 (có sự thay đổi ở lớp 9A, 9B)