Thời khóa biểu số 01 cấp THCS thực hiện từ ngày 07/9/2020