Thời khóa biểu số 8 cấp THPT thực hiện từ ngày 04/03/2019