Thời khóa biểu số 3 cấp THPT thực hiện từ ngày 17/9/2018