Thông tin chi tiết:
Bùi Thị Hạnh
Ủy viên Bùi Thị Hạnh
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Cử nhân
Trình độ Đại học
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại
Email
Mạng xã hội