Thời khóa biểu số 16 cấp THCS thực hiện từ ngày 11/02/2019